Statut

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem zawiązanym na czas nieoznaczony.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w §25 pkt m statutu, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa (województwo mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa, gmina: m.st Warszawa).

§4

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, i po części na odpłatnej pracy świadczonej na podstawie odrębnych umów takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zawartych z członkami lub innymi osobami fizycznymi lub prawnymi.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz wydawać komunikaty i biuletyny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II Cele i środki działania

§7

1. Celami Stowarzyszenia są:

a. propagowanie wysokiego standardu w higienie i profilaktyce stomatologicznej, leczeniu stomatologicznym z uwzględnieniem zdrowia całego organizmu,

b. zwracanie szczególnej uwagi na osiągnięcie celów higieny stomatologicznej, leczenia stomatologicznego jakimi są: zdrowie, funkcjonalność oraz estetyka,

c. popieranie współpracy pomiędzy wszystkimi działami stomatologii i medycyny w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań w celu poprawy jakości profilaktyki i higieny jamy ustnej oraz leczenia pacjentów,

d. uświadamianie ogółowi społeczeństwa założeń, metod, technik profilaktyki, higieny i leczenia jakimi dysponuje stomatologia,

e. szerzenie idei kształcenia przez całe życie w codziennej pracy zawodowej,

f. integracja środowiska zawodowego poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele z zachowaniem przepisów poprzez:

a. dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych, techników dentystycznych, studentów stomatologii, studentów promocji zdrowia, Uczniów Szkół Medycznych z kierunków: Higienistka Stomatologiczna, Asystentka Stomatologiczna oraz ułatwienie im udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

b. prowadzenie finansowanych przez Stowarzyszenie szkoleń, sympozjów naukowych, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, seminariów, działalności wydawniczej dla higienistek i asystentek stomatologicznych, lekarzy stomatologów, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, studentów oraz zainteresowanych osób w celu szerzenia nowoczesnej wiedzy w zakresie profilaktyki, higieny i stomatologii,

c. współpracę w zakresie higieny stomatologicznej z władzami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi,

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

a. (PKD58.11.Z) - Wydawanie książek

b. (PKD 58.13.Z) – Wydawanie gazet

c. (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

d. (PKD 47.91.Z) - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

e. (PKD 58.12.Z) - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

f. (PKD 58.14.Z) - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

g. (PKD 58.19.Z) - Pozostała działalność wydawnicza

h. (PKD 58.29.Z) - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

i. (PKD 63.12.Z) - Działalność portali internetowych

j. (PKD 73.12.A) – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

k. (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

l. (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

m. (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

n. (PKD 94.12.Z) - Działalność organizacji profesjonalnych

o. (PKD 74.20.Z) - Działalność fotograficzna

p. (PKD 59.11.Z)- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

q. (PKD 59.12.Z) - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

r. (PKD 59.13.Z) - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

s. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

t. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia — ich prawa i obowiązki

§9

Członkami Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §13, mogą być higienistki i asystentki stomatologiczne, lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, pracownicy naukowi instytucji prowadzących badania w dziedzinach pokrewnych stomatologii i medycynie jamy ustnej oraz studentów stomatologii.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. aktywnych,

b. wspierających,

c. honorowych,

d. dożywotnich.

§11

1. Członkiem aktywnym może być, spełniający warunki określone w §9, obywatel Polski lub cudzoziemiec który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem aktywnym stowarzyszenia może stać się członek wspierający na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

3. Status członka aktywnego przyznaje Walne Zebranie, które określa szczegółowe kryteria nabycia aktywnego członkostwa, a w szczególności sposób udokumentowania doświadczenia zawodowego i okres po jakim członek wspierający może starać się o nabycie statusu członka aktywnego. Par. 12 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie założyciele posiadają status członków aktywnych od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy Sąd.

§12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, spełniający warunki określone w §9, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na mocy decyzji Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie rekomendacji dwóch członków aktywnych, który znają osiągnięcia zawodowe rekomendowanego członka.

3. Kryteria, o których mowa w par. 11 pkt 3 obejmują szczegółowe warunki nabycia członkostwa wspierającego, a w szczególności sposób udokumentowania doświadczenia zawodowego i okres po jakim kandydat może starać się o nabycie statusu członka wspierającego.

3a. Członek wspierający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowej i należnej składki w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków wspierających, pod rygorem wygaśnięcia decyzji o przyznaniu członkostwa.

4. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego, nie może też wykonywać prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.

5. Członek wspierający ma prawo korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz:

a. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

b. zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia,

c. posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

§13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła swój znaczący udział w rozwój lub działania Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje drogą rekomendacji dwóch członków Zarządu i zgody wyrażonej w postaci uchwały przez Walne Zebranie Członków podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2. Członek honorowy ma prawo:

a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b. korzystania z praw przysługujących członkom aktywnym, wymienionym w par 17 ust. 1 pkt b, c, d, e.

3. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacenia składek członkowskich i może być zapraszany przez Zarząd na spotkania naukowe bez dodatkowych opłat.

§14

1. Członkiem dożywotnim może zostać osoba, która:

a. jest członkiem aktywnym przez okres co najmniej 10 lat,

b. przerwała pracę zawodową (emerytura, renta) lub osiągnęła wiek 65 lat. Jeżeli członek dożywotni wraca do pracy zawodowej a nie osiągnął wieku 65 lat zostaje automatycznie członkiem aktywnym.

2. Członek dożywotni ma prawo:

a. korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,

b. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c. zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia,

d. posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

§15

Zasady korzystania przez Członków z lokali Stowarzyszenia, jego urządzeń określa Zarząd.

§16

Każdy członek może zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu na piśmie skierowanym do Zarządu.

§17

1. Członek aktywny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia,

a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia jak również może:

b. korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,

c. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

d. zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia,

e. posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

§18

Członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych mają obowiązek:

a. brania udziału w spotkaniach naukowych,

b. brania udziału w walnych zebraniach członków,

c. opłacania składek członkowskich ustalonych przez Zarząd.

§19

Członkowie Stowarzyszenia bez wyjątków mają obowiązek:

a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. propagować działalność Stowarzyszenia,

c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

§20

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

2. Zgonu członka.

3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

§21

1. Wykluczenie członka może nastąpić na skutek nie przestrzegania przez niego postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, prawomocnego orzeczenia o utracie praw publicznych, naruszenia zasad współżycia społecznego oraz nieusprawiedliwionego zalegania z uiszczeniem składek członkowskich, nieuczestniczenia w spotkaniach naukowych bez usprawiedliwienia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia i jego dobrego imienia.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka aktywnego, dożywotniego bądź honorowego podejmuje na wniosek członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu członka aktywnego, dożywotniego bądź honorowego wraz z uzasadnieniem doręcza się na piśmie wykluczonemu członkowi Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

2a. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego podejmuje Zarząd, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego wraz z uzasadnieniem doręcza się na piśmie wykluczonemu członkowi Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

3. Aby ponownie zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić swoje poprzednie zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia i uzyskać status członka wspierającego na zasadach ogólnych.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata

2. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna może być odwołany w każdej chwili na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania

Walne Zebranie Członków

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia,

b. wybór i odwołanie Prezesa, Wice Prezesa, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu,

c. aprobowanie nominacji członków aktywnych

d. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,

e. aprobowanie nominowanych członków honorowych,

f. uchwalanie zmian statutu zgodnie z par. 37 pkt 1

g. zatwierdzanie budżetu na następny rok,

h. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

i. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,

j. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

k. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,

l. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,

m. wyrażanie zgody na przystąpienie przez Stowarzyszenie do organizacji międzynarodowych.

n. Zatwierdzanie szczegółowych kryteriów członkostwa zgodnie z par. 11 pkt 3

§26

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie aktywni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym: członkowie dożywotni, honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§27

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, o ile to możliwe w czasie i miejscu dorocznych sesji naukowych.

2. O terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia Zebrania listem poleconym, bądź pocztą elektroniczną.

§28

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

a. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt a), zgłoszenia żądania o którym mowa w ust. 1 pkt b) lub od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt c).

3. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia Zebrania listem poleconym, bądź pocztą elektroniczną.

§29

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba członków uprawnionych do głosowania, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

3. Każdemu członkowi aktywnemu przysługuje jeden głos.

4. Członek aktywny, który usprawiedliwi swoją nieobecność może upoważnić innego członka uprawnionego do głosowania do reprezentowania go podczas Walnego Zebrania z prawem głosu. Przy czym, na jednego obecnego członka może przypadać tylko jedno upoważnienie.

5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 4 musi mieć formę pisemną, jasno wskazującą członków: upoważniającego i upoważnianego i opatrzoną własnoręcznym podpisem Członka upoważniającego.

§30

Walne Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący wybrany przez Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta.

Zarząd Stowarzyszenia

§31

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków, w głosowaniu tajnym spośród członków aktywnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd tworzą:

a. Prezes,

b. Wice Prezes

c. Skarbnik,

e. Pozostali członkowie Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.

§32

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należą:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,

4. sporządzanie programu działania Stowarzyszenia

5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

6. podejmowanie decyzji o przyjęciu i wykluczeniu Członków wspierających,

7. przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków,

8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

9. ustalanie składek członkowskich oraz wysokości opłaty wpisowej,

10. orzekanie kar porządkowych w postaci:

a. upomnień,

b. kar pieniężnych,

c. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 6 miesięcy,

11. przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz występowanie o ich przyznanie,

12. ustanawianie regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§33

W razie ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji, jego miejsce zajmuje członek, który w wyborach otrzymał największą ilość głosów, nie wystarczającą jednak do zajęcia stanowiska w Zarządzie.

Komisja Rewizyjna

§34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym spośród członków aktywnych Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji, jego miejsce zajmuje członek który w wyborach otrzymał największą ilość głosów, nie wystarczającą jednak do zajęcia stanowiska w Komisji.

4. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Ma ona prawo dokonania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest badanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd.

Z każdej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie podczas Walnego Zebrania Członków wraz z wnioskiem o udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a. nieruchomości i ruchomości,

b. środki finansowe,

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. opłaty wpisowe,

c. darowizny,

d. dotacje oraz subwencje,

e. spadki,

f. zapisy,

g. ofiarność publiczna i zbiórki z imprez publicznych,

h. działalność gospodarcza,

i. umowy sponsorskie,

3. Działalność gospodarcza i finansowa Stowarzyszenia jest prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

§36

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Skarbnik działający łącznie z innym członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3

2. Jeżeli wartość zobowiązania nie przekracza równowartości 1 000 zł, decyzje podejmuje Prezes jednoosobowo

3. Zobowiązania dotyczące kwestii strategicznych dla wizerunku Stowarzyszenia wymagają decyzji Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocników do dokonania czynności określonego rodzaju. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 51% członków uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać Przeznaczenie majątku oraz określić Tryb jego likwidacji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

ul. Chmielna 2 lok. 31
00 - 020 Warszawa

nr konta
52 1240 1040 1111 0010 7176 5074

+48 791 070 046

info@paps.org.pl